Hoạt động du lịch 8 tỉnh TBMR và TP Hồ Chí Minh năm 2022

  1. Công tác quản lý Nhà nước về Du lịch

1.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực, Tổ giúp việc phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Tp. Hồ Chí Minh

– Nội dung: Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực, Tổ giúp việc để triển khai Kế hoạch hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022, như sau:

+ Ban Chỉ đạo, gồm: Lãnh đạo UBND 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

+ Tổ Thường trực, gồm: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch 8 tỉnh TBMR, TP. Hồ Chí Minh.

+ Tổ giúp việc, gồm: Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh TBMR; Lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

– Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022.

– Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh trong nhóm hợp tác.

1.2. Hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

– Nội dung:

+ Cung cấp trao đổi thông tin về du lịch giữa các tỉnh, chia sẻ báo cáo tình hình phát triển du lịch địa phương theo quý và báo cáo tổng kết năm. (Các nội dung thông tin bao gồm: xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, tình hình hoạt động du lịch theo từng năm; thông tin về các sản phẩm du lịch, các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch; thông tin về thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; thông tin về tình hình thực hiện các kế hoạch mà các địa phương đã ký).

+ Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư du lịch.

+ Thiết lập, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: Thường xuyên trong năm 2022.

Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, UBND các tỉnh thành viên nhóm hợp tác phối hợp thực hiện.

1.3. Tổ chức Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh

– Nội dung: Họp Tổ Thường trực, Tổ giúp việc đánh giá sơ kết kết quả hoạt động hợp tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2022 và thống nhất nội dung kế hoạch hợp tác năm 2023.

– Thời gian, địa điểm: Tháng 7/2022 tại tỉnh Lào Cai (Đơn vị Trưởng nhóm hợp tác năm 2023). 

– Đơn vị thực hiện: Tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức, chuẩn bị các điều kiện, bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị; Tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với tỉnh Lào Cai chuẩn bị nội dung Hội nghị.

1.4. Tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022

– Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả hợp tác năm 2022, thống nhất nội dung, giải pháp triển khai hoạt động hợp tác năm 2023; chuyển giao cờ đăng cai Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh cho tỉnh Lào Cai – Trưởng nhóm hợp tác năm 2023.

– Thời gian, địa điểm: Tháng 12/2022, tại tỉnh Lai Châu. 

– Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị; UBND các tỉnh, thành phố thành viên trong nhóm hợp tác phối hợp thực hiện.

  1. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch

2.1. Xây dựng, kết nối và phát triển các tour du lịch mới, kết hợp xây dựng phóng sự quảng bá du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh

– Nội dung: Tổ chức đoàn doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí trong khối hợp tác khảo sát xây dựng, kết nối và phát triển các tour du lịch mới, kết hợp xây dựng các phóng sự quảng bá du lịch giữa Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức Hội thảo đánh giá tính khả thi trong việc xây dựng tour du lịch mới và bàn giải pháp đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, khai thác hiệu quả các tour du lịch trong tình hình mới.

– Thời gian: Quý III/2022.

– Đơn vị thực hiện: TP. Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện; các tỉnh trong nhóm hợp tác bố trí kinh phí tham gia chương trình và đóng góp kinh phí xây dựng phóng sự quảng bá chung.

– Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch

– Nội dung: Hỗ trợ liên kết trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP 8 tỉnh TBMR đến thị trường TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam thông qua chuỗi cung ứng bán sỉ, bán lẻ, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch.

– Thời gian: Thường xuyên trong năm 2022.

– Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 08 tỉnh TBMR.

  1. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

3.1. Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM – Hà Nội, năm 2022

– Nội dung: Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh; xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch.

Thời gian, địa điểm: Dự kiến tháng 4/2022, tại TP. Hà Nội.

– Kinh phí: Các tỉnh đóng góp kinh phí thuê mặt bằng, thiết kế và trang trí gian hàng chung tại Hội chợ.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lai Châu.

– Đơn vị tham gia: Các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các đơn vị liên quan.

3.2. Tham gia Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh, năm 2022

– Nội dung: Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến du lịch 8 tỉnh TBMR; xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch.

Thời gian, địa điểm: dự kiến tháng 4/2022, tại TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị chủ trì: UBND TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị tham gia: UBND 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch TP. Hồ CHí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh TBMR.

– Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh TBMR và Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị liên quan.

3.3. Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai, năm 2022

– Nội dung: Quảng bá, giới thiệu Miền đất, Thiên nhiên, Văn hóa, con người của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Tp. Hồ Chí Minh đến bạn bè trong nước và quốc tế; xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch đến các tỉnh thời gian tới.

Thời gian, địa điểm: Quý III/2022, tại tỉnh Lào Cai.

– Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai chủ trì

– Đơn vị tham gia: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 8 tỉnh TBMR và Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Sở Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan.

– Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan.

3.4. Tổ chức Chương trình sắc màu Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh gắn với Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội 

– Nôi dung: Tổ chức không gian văn hóa du lịch, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp và biểu diễn nghệ thuật giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm triển khai chương trình kích cầu du lịch của các tỉnh Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề mở rộng thị trường khách đến các tỉnh thời gian tới.

– Thời gian, địa điểm: Dự kiến tháng 8/2022, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, TP. Hà Nội.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lai Châu chủ trì xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện; các tỉnh trong nhóm hợp tác bố trí kinh phí tham gia chương trình và đóng góp kinh phí thực hiện các nội dung chung.

– Đơn vị tham gia: UBND các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội; Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các đơn vị liên quan.

3.5. Tham  gia các hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế

– Nội dung: Đề xuất Tổng cục Du lịch hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong khối hợp tác tham gia các chương trình xúc tiến du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức tại một số thị trường quốc tế phù hợp với khu vực 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Thời gian: Trong năm 2022.

– Địa điểm: Theo chương trình của Tổng cục Du lịch.

– Đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch.

– Đơn vị tham gia: 08 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

3.6. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch trên trang thông tin điện tử dulichtaybac.vn; Fanpage Sắc màu Tây Bắc – TP. Hồ Chí Minh và trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội.

– Nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá; phối hợp xây dựng Fanpage Sắc màu Tây bắc – TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch, tuyến du lịch của các địa phương; chia sẻ thông tin, bài viết, phóng sự, hình ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực của các điểm đến; Tăng cường liên kết chia sẻ đường link trên các website quảng bá du lịch của các tỉnh trong nhóm hợp tác; Đẩy mạnh truyền thông quảng bá về hình ảnh du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh trên các hãng hàng không và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

– Thời gian: Cả năm 2022.

– Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử (dulichtaybac.vn); Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Fanpage (Sắc màu Tây Bắc – TP. Hồ Chí Minh).

– Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh TBMR; Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

  1. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch và xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch

4.1. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

– Nội dung: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp mời giảng viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia trên địa bàn, hỗ trợ các tỉnh TBMR trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch địa phương bằng nhiều hình thức khi các tỉnh TBMR có nhu cầu và đề nghị.

– Thời gian: Năm 2022.

– Thực hiện: Các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương.

– Địa điểm: Tại 8 tỉnh TBMR.

– Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

4.2. Hỗ trợ xúc tiến kêu gọi đầu tư về du lịch

– Nội dung: Căn cứ chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch do 8 tỉnh TBMR tổ chức, TP. Hồ Chí Minh phối hợp mời các tập đoàn,  doanh nghiệp và các nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh tham dự.

– Thời gian: Do các địa phương đề xuất trong năm 2022.

– Thực hiện: Các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương.

– Địa điểm: Tại 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn vị chủ trì: Tỉnh đăng cai tổ chức.

  1. Các sự kiện Văn hóa, Du lịch nổi bật của các tỉnh nhóm hợp tác năm 2022

5.1. Sự kiện Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu

– Thời gian, địa điểm: Dự kiến quý I/2022, tại thành phố Lai Châu.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lai Châu.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh; một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

5.2. Hội chợ du lịch vùng Tây Bắc (trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022)

Thời gian, địa điểm: Tháng 3/2022, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Điện Biên.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh…

5.3. Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ

– Thời gian, địa điểm: dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2022, tại tỉnh Phú Thọ.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

5.4. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

– Thời gian, địa điểm: Dự kiến trung tuần tháng 9/2022, tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Yên Bái.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

5.5. Ngày hội Du lịch “Sắc màu Sơn La – Tây Bắc”

– Thời gian, địa điểm: Quý III/2022, tại thành phố Hà Nội.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Sơn La.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

5.6. Sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc – “Hương sắc Lào Cai”.

Thời gian, địa điểm: Quý III/2022, tại Tp. Lào Cai, các huyện (Bắc Hà, Bát Xát, thị xã Sapa), tỉnh Lào Cai.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lào Cai.

– Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các đơn vị liên quan.

Đơn vị tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh; một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

5.7. Sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Hòa Bình tại Hà Nội

– Thời gian, địa điểm: Dự kiến quý III/2022, tại thành phố Hà Nội.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Hòa Bình.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

5.8. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch Hà Giang

– Thời gian, địa điểm: Tháng 11/2022, tại thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

– Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Hà Giang.

– Thành phần tham gia: các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Trưởng Nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh, năm 2022

– Chủ trì, phối hợp với các tỉnh trong Nhóm hợp tác xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022; Phối hợp với các tỉnh thành viên triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đạt hiệu quả.

– Xây dựng Kế hoạch của tỉnh tổ chức triển khai nội dung các hoạt động trong Kế hoạch chung của 8 tỉnh TBMR và TP.Hồ Chí Minh và chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện.

– Chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2022 tại tỉnh Lai Châu.

– Bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh đảm bảo cho các hoạt động của tỉnh đăng cai và các hoạt động tỉnh tham gia theo nội dung Kế hoạch.

6.2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang và TP. Hồ Chí Minh

– Ban hành Kế hoạch của từng tỉnh để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch chung 8 tỉnh TBMR và chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ theo Kế hoạch đã phân công.

– Bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh đảm bảo cho các hoạt động do tỉnh chủ trì, đăng cai tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác do các tỉnh khác đăng cai theo kế hoạch hoạt động chung của 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh.

6.3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Đơn vị thường trực Trưởng Nhóm hợp tác, năm 2022

– Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu – Trưởng Nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR và Tp. Hồ Chí Minh, năm 2022 tổ chức triển khai các hoạt động; kết nối, đôn đốc các tỉnh thành viên trong nhóm hợp tác thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch.

– Là bộ phận thường trực kết nối, trao đổi thông tin, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh thành viên để báo cáo cho lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác.

6.4. Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, TP. Hồ Chí Minh

– Tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch của từng tỉnh, thành phố để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch chung; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả.

– Phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu về tình hình triển khai các hoạt động của từng tỉnh, thành phố phục vụ công tác tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết và điều hành hoạt động của cơ quan trưởng nhóm liên kết hợp tác.

– Phối hợp với Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong nhóm triển khai các nhiệm vụ chung của nhóm hợp tác đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

6.5. Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch 8 tỉnh TBMR TP. Hồ Chí Minh

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch của tỉnh, thành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2022 theo Kế hoạch được phân công đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

– Tổ chức vận động thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa tham gia các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR. và TP. Hồ Chí Minh năm 2022.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.