Hà Giang chủ trì tổ chức chương trình khảo sát xây dựng, công bố sản phẩm du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2023 gắn với Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang các tỉnh vùng Tây Bắc trong liên kết phát triển du lịch”

Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu và hình thành sản phẩm du lịch liên vùng, phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc …

Tiếp tục đọc