Hà Giang tổ chức Giải bán Marathon “Chạy trên cung đường hạnh phúc” tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ I, năm 2017

Thực hiện kết luận số 27-KL/TU, ngày 29/02/2016 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 1638-CV/TU ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy về việc trích kết luận kết luận số 86-KL/TU của Thường vụ …

Tiếp tục đọc