Slideshow
  • Tây Bắc mùa hoa ban tháng Ba
  • White Mong in Bat Xat Lao Cai
  • Lũng Vân mùa mây tháng Tư
Điểm nhấn
  • ĐẾN THĂM ĐỀN THÁC BÀ
  • Tết của người Cờ Lao ở Túng Sán
  • Tết của người Nùng ở Hoàng Su Phì
  • Du lịch Hoàng Su Phì: Tiềm năng cần đánh thức